Regulamin

Regulamin Sklepu Show Me The Money – Sprzedaż Biletów na Wydarzenie

Definicje

1.1. „Sklep” – oznacza sklep internetowy prowadzony przez SUMMIT111PSA, dostępny pod adresem internetowym: www.showmethemoney.com.pl.

1.2. „Klient” – oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonującą zakupu biletów za pośrednictwem Sklepu.

1.3. „Bilet” – oznacza bilet lub karnet uprawniający do udziału w wybranym wydarzeniu.

1.4. „Sprzedawca” – SUMMIT 111 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Strumykowa 69 / 66, 03-145 Warszawa, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044670, NIP 5242976925, REGON 525726450.

Ogólne Warunki

2.1. W sklepie SUMMIT111PSA prowadzimy sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez firmę i jej partnerów.

2.2. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed zakupem biletu.

Zamówienia

3.1. Zamówienia na bilety można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z dostępnymi opcjami i instrukcją znajdującą się na stronie internetowej.

3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Bilety w formie elektronicznej zostaną dostarczone na adres e-mail Klienta w ciągu 48 godzin od potwierdzenia płatności.

3.3. Potwierdzenie zamówienia zawiera informację o liczbie, rodzaju biletów oraz całkowitej kwocie do zapłaty.

Płatności

4.1. Płatności za zakupione bilety można dokonać korzystając z dostępnych w Sklepie form płatności.

4.2. Bilety zostaną wysłane do Klienta po potwierdzeniu płatności.

Anulowanie i zwrot pieniędzy

5.1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji w formie jednoznacznej (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem).

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.3. W przypadku anulowania wydarzenia z przyczyn losowych, może ono zostać przeniesione na inny termin. Jeżeli Klient nie będzie w stanie uczestniczyć w nowym terminie, ma prawo do pełnego zwrotu środków.

Reklamacje

6.1. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zakupem biletów Klient może składać reklamacje kontaktując się na adres e-mail: contact@showmethemoney.com.pl.

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest SUMMIT 111 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Strumykowa 69 / 66, 03-145 Warszawa, Polska, NIP: 5242976925. Sklep SUMMIT111PSA gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującym prawem.

7.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Zmiany w regulaminie

8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

8.2. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na warunki umów zawartych przed dniem wprowadzenia zmian.

Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

9.2. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegóły kontaktu:

SUMMIT111PSA
Adres e-mail: contact@showmethemoney.com.pl
Strona internetowa: www.showmethemoney.com.pl

Regulamin został sporządzony w dniu 11 lipca 2023 roku.